Composition du Conseil Municipal

mars 1995 - mars 2001

 

ZANALETTI Charles  maire,

BLANCHETETE Daniel 1° adjoint

JACQUET Christian    2° adjoint

MARIEMBERG Jean-François Conseilller

BROUTIN Claudine conseillère

ARNOULD Jacques conseiller,

PETRUZZELLI Nicolas conseiller,

RICHET Roger conseiller,

GASSMANN Denis conseiller,

MONIOT Gérard conseiller,

LEROY Gilbert conseiller.

 

LALLIER Françoise  Secrétaire de mairie